Raāgnarök

by Raāg

supported by
Will Howlett
Will Howlett thumbnail
Will Howlett My introduction to Zeuhl. Hooked from the very first song. You don't want to miss this. Whether you're a fan of Zeuhl or not, any 70's lover needs this. Favorite track: Ẁurdêhï.
/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Raāgnarök on compact disc, limited to 485 copies. Comes in a beautiful digifile cardboard sleeve. Manufactured by Master Lab Systems.

  Includes unlimited streaming of Raāgnarök via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 4 days
  edition of 485 

    €10 EUR or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Download includes 4 bonus tracks (demos and work in progress mixes).

    €5 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 4 Raāg releases available on Bandcamp and save 30%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Visions From Past Lives, Raāgnarök, Psychonaut, and ॐ (Aum). , and , .

    €8.40 EUR or more (30% OFF)

   

1.
03:02
2.
3.
01:37
4.
5.
6.
7.
8.
9.
01:36
10.
03:19
11.
12.
13.
14.
11:46
15.
05:06

credits

released December 22, 2014

Finrod Artîwelë : Guitars, keyboards, woodwinds, percussions, vocals.
Lari Mevimann : Drums, percussions, keyboards.

And featuring - Adélaïde Calais : Transverse flute. Dora Lussiana : Viola. Melody : Oboe.

-------------

All music composed, arranged and performed by Raāg. Recorded and mixed between November 2013 and October 2014 by Finrod Artîwelë; mastered by Ronan Cloarec at Master Lab Systems.

Front cover photograph by Nicolas Raymond, reworked by Finrod Artîwelë & Eugénie Fleurat. Design and artwork by Finrod Artîwelë, Lari Mevimann & Eugénie Fleurat.

This album is AUM-Made.

© 2014 - Raāg/AUM-Made Records.

tags

license

all rights reserved

about

Raāg Paris, France

ZUÜN.
WE ARE RAĀG.
French indie/folk/prog band based in Paris.
Heavily influenced by traditional, "world" and Zeuhl music.
Raāg means "colour" or "passion" in Sanskrit.

CAUTION: music may contain mysterious, spiritual & mystic vibrations.
... more

contact / help

Contact Raāg

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Ẁurdêhï
Ï/aëm/aën sënsêhï deh soẁeloï ! (oh oh!)
Ïmehn sënsêhï sehn sêhï sündô ! (yönöẁehn!)
S/aënssën sehn dêhï deh soẁeloï !

Ïeküm baalâ ! S/aën oẁiaahn !
Ïeküm baalâ ! Soẁ ëniaahn !
Ïeküm baalâ ! S/aën oẁiaahn !
Ïeküm baalâ ! Soẁ ëniaahn !
Ïeküm baalâ ! S/aën oẁiaahn !
Ïeküm baalâ ! Soẁ ëniaahn !
Ïeküm baalâ ! S/aën oẁiaahn !
Ïeküm baalâ ! Soẁ ëniaahn !
Ïeküm baalâ ! S/aën oẁiaahn !
Ïeküm baalâ ! Soẁ ëniaahn !
Ïeküm baalâ ! S/aën oẁiaahn !
Ïeküm baalâ ! Ï/aëm paan yansee rêh sündoh-loï !
Track Name: Kaahlî Öhrst
Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh !
Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh !
Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh !
Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh ! (Doẁeh leeh!)

Deh gür ütsè m/aëm ôssaïh yüsiih deh soẁerï /(Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh !)
Lëh ütsè g/aër ütsaï üpleih deh doẁerï /(Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh !)
Deh gür ütsè m/aëm ôssaïh yüsiih deh soẁerï /(Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh !)
Lëh ütsè g/aër ütsaï üpleih deh doẁerï deh- ! /(Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh !)

-
Oh yeah yeah oh hey yeah ! Yo hey, yo hey, yo hey hey, yo hey...
Oh yeah yeah oh hey yeah ! Yo hey, yo hey, yo hey hey, yo hey...
Oh yeah yeah oh hey yeah ! Yo hey, yo hey, yo hey hey, yo hey...
-

Gür ütsè m/aëm ôssaïh yüsiih deh soẁerï /(Lih müj' ënriih deh s/aën d/aëndoh !)
Lëh ütsè g/aër ütsaï – Ëttniïh ! Doẁ ëriih ! Ëndih Zuuress... Aaah !

Khaan tël-gü, ekthaän deh leẁissü ; Kôr ïmeh tsëk s/aën ẁëlê ïssëh !
Khaan tël-kü, ekthaän deh leẁissü ; Kôr ïmeh tsëk s/aën ẁëlê ïssëh !

Hhaï, doẁ hhaï, doẁ hhaï, doẁ Ädoẁilehn doh ! (oh heyi oh, hey-i eh-oh hey-i oh)
Hhaï, doẁ hhaï, doẁ hhaï, doẁ Ädoẁilehn doh ! (oh heyi oh, hey-i eh-oh hey-i oh)
Hhaï, doẁ hhaï, doẁ hhaï, doẁ Ädoẁilehn doh ! (oh heyi oh, hey-i eh-oh hey-i oh)
Hhaï, doẁ hhaï, doẁ hhaï, doẁ Ädoẁilehn doh ! (oh heyi oh, hey-i eh-oh hey-i oh)
HÜSZ TËN TËHÔS !

Doh ẁurdêhï-dêhï !
Doh ẁurdêhï-dêhï !
Doh ẁurdêhï-dêhï !
Doh ẁurdêhï-dêhï !

Khüsz tôl-tëk têhï deh soẁeloï
Ütsaïdô tôl-tëk têhï deh soẁeloï
Doh ẁurdêhï-dêhï !
Doh ẁurdêhï-dêhï !
Doh ẁur !

Ouh, ouh , ouh ! Ouh, ouh , ouh ! Ouh, ouh , ouh !
Ouh, ouh , ouh ! Ouh, ouh , ouh ! Ouh, ouh , ouh !
Track Name: Fehrn Tïlôh-Alûaahk
Kraö ẁensë ïssô !

Älûaahk, hamataï ! Yünsündö, hîmaah tensz oẁêloï...
Älûaahk, hamataï ! Soï dündö, hîmaah tensz oẁêloï...
Älûaahk, hamataï ! Soï dündö, hîmëe dënsz ërôẁêloï !
--
EïpŠtatt tött dolorëndö
Hhaï Štroî/ea rïssï landö
EïpŠtatt dôn dilorëndö
Tsaï froî/ea deh ẁissehn döh

EïpŠtatt tött dolorëndö
Hhaï Štroî/ea rïssï landö
EïpŠtatt dôn dilorëndö
Tsaï froî/ea deh ẁissehn döh

EïpŠtatt tött dolorëndö
Tsaï froî/ea deh ẁissehn döh !
--
Eï ! Doẁeleï soẁeloï
Ïmehn sï doẁerï sü ! Ïmehn seï, ïmehn seï, soẁeloï.
Yë üê üê üê saën sëtdisöẁê
(Ëẁiü saën döwê saën sëtdisöẁê)
--
(Äbilö Šof-tätt dilorëndö wï!)

EïpŠtatt tött dolorëndö
Hhaï Štroî/ea rïssï landö
EïpŠtatt dôn dilorëndö
Tsaï froî/ea deh wissehn döh

EïpŠtatt tött dolorëndö
Hhaï Štroî/ea rïssï landö
EïpŠtatt tött dolorëndö
Tsaï froî/ea deh wissehn döh


Fehrn tïlôh sürï y/aëv-holï ôss/aëm,
Thüsz heliosünri -sündï !
Fehrn tïlôh sürï y/aëv-holï ôss/aëm
Lüntêk sïn dêïh

Üẁeloss tehï !
Üẁeloss tëndï !
Ôẁelïo sündï !
Roï sündô.

Fehrn tïlôh sürï y/aëv-holï ôss/aëm,
Thüsz heliosünri -sündï !
Fehrn tïlôh sürï y/aëv-holï ôss/aëm
Lüntêk sïn dêïh

Üẁeloss tehï !
Üẁeloss tëndï !
Ôẁelïo sündï !
Roï sündoh.

I/aëm zähn sïn rêïssü sandöwi
I/aëm tött lürï s/aënsündï.
Track Name: 'Troubadours'
All them minstrels came to play,
'Tis the day we must away.
Down the field of ancient times,
Saddle up and hold the wine.
Say goodbye and seize the day,
Up we go away !

All them minstrels came to play,
'Tis the day we've flown away.
Trapped here in the Aïdêdaan,
No hope is lost, we're still in time.
We'll battle up 'til break of day,
Now we know the way !
Track Name: Raāgnarök
Oh sëhn-sünn rôẁiaah, mohnrêa s/aën 'powhö... Râhïi ! Aah ! Râhïi ! Aah !
Oh sëhn-sünn rôẁiaah, mohnrêa s/aën 'powhö !
Îüzihnn soẁeloï, mohnrêa s/aën soïa heya-oho !

Zimehn ! Sëhn t/aëmbiih trî-lëhn dêhï !
Zimehn ! S/aën süẁi löẁiss ündoh !
Imehn sündih, lëhs/aëm ẁizsoh yünô !

EïpŠtatt tött dolorëndö, tsaï froî/ea deh ẁissehn döh !
EïpŠtatt tött dolorëndö, tsaï froî/ea deh ẁissehn döh !
EïpŠtatt tött dolorëndö, tsaï froî/ea deh ẁissehn döh !
EïpŠtatt tött dolorëndö, tsaï froî/ea deh ẁissehn döh !
EïpŠtatt tött dolorëndö, tsaï froî/ea deh ẁissehn döh !
EïpŠtatt tött dolorëndö ! Ey ey oh... Pöhrü wï. (y/aëv ehrï!)

Ütsaïdoh tensz ëntoh imehn dëndih.. y/aëv ehrï !
Ütsaï s/aën sö ẁilomehn sündih !


(Doïa ! Deh Zimehn soẁeloï ! Doïa ! Deh Zimehn soẁeloï !)

Oooh ! Imehn s/aëndêh !
Tzsï-s/aën dêhï-êhï-êhï, môhrï s/aën sëlêhï... owisê !
Loh ẁêïo sündih, s/aëndehlôss tëndï !

Kohï-nemê sëhn, tzsï-sëhn, deh zimehn soẁiloï, kühndoh !
Dêhï tzsï.. Thüsz ẁiloh füuhn kèhrr, lüẁii s/aëndoh-ïo ! Hüliohô !

Äbilö Šof-tätt dilorëndö wï, Äbilö Šof-tott dilorëndö !
Äbilö Šof-tätt dilorëndö wï, Äbilö Šof-tott dilorëndö !
Äbilö Šof-tätt dilorëndö wï, Äbilö Šof-tott dilorëndö !
Äbilö Šof-tätt dilorëndö wï, oooh ! Sahn-s/aën dohrï...

Y/aëv-Iöss/aëm rôẁiaah, ssaï sôsz hündïn ! Y/aëv ehrï !
Y/aëv-Iöss/aëm rôẁiaah, ssaï sôsz hündïn !


… Assaïvo misziü zzhêr.
Haïhô ! Mih-ssaïvo sisziü zzhêr.

(maïowiihn düwee...)

« Hür ! Indêh stëhn dihn dehl-êoss. Ëndih Štuur'mann. »

Naïẁmaah sih Štaïvo misziü zzhêr !
Enaah rih staïvo misziü zzhêr ! (ohohohey)

… Ahroweï.
Iüv ehrï'nn düwê fahroweï ! Y/aëv âriimseï-zeï.
Iüv ehrï'nn düwê fahroweï ! Maahntê lissôwé lih /aëm güwê.
Iüv ehrï'nn düwê fahroweï !

Ooh ! Wiloh sëhn dêhri, pöhrü wï, oẁiss t/aëndüwï.


Ohm ! Hey-ohm ! Hey-hey-ohm !

Hortz fur deh rïhnn ssaï sôsz hün-
Rïhnn doẁatsïn iehroẁïn, Štekëhn deh soẁeloï !
Ôhk rïhnn doẁatsïn iehroẁïn sëhn sih soẁeloï !
Sëhnntëht fur dih loï, soẁelê-ẁeloï !
Eïrâh issïh sündih ey !
Ẁurdah, ẁurdah zimehn 'froïh, sündih-loï !
/Aëmaï s/aëndih lüuh mürii !

Y/aëv-Iöss/aëm rôẁiaah, ssaï sôsz hündïn ! (Y/aëv ehrï !)
Y/aëv-Iöss/aëm rôẁiaah, ssaï sôsz hündïn ! (Oẁisê lüî !)
Y/aëv-Iöss/aëm rôẁiaah, ssaï sôsz hündïn !

(aaaaah!)

Rih stündaa doh ẁissehn döh ïtah, deh
Rih stündaa doh ẁissehn döhl
Îssühv ehrï denn doẁehn tseï dih soẁeloï !

Da rih stündaa doh ẁissehn döh ïntih da wisputnaah dszôr îsstëhn dö ïntih !
Da rih stündaa doh ẁissehn döh ïntih da wisputnaah dszôr îsstëhn dö ïntih !
Da rih stündaa doh ẁissehn döh ïntih da wisputnaah dszôr îsstëhn dö ïntih !
Da rih stündaa doh ẁissehn döh ïntih da wisputnaah dszôr îsstëhn dö ïntih !
Da rih stündaa doh ẁissehn döh ïntih da wisputnaah dszôr îsstëhn dö ïntih !
Da rih stündaa doh ẁissehn döh ïntih da wisputnaah dszôr îsstëhn dö ïntih !

Hhaï ! Oweïoh ey !

Reïh denn doẁêh, reïh denn doẁêh !
Reïh denn doẁêh, reïh denn doẁêh !
Reïh denn doẁêh, reïh denn doẁêh !
Reïh denn doẁêh, reïh denn doẁêh !

Raāgnarök !
Track Name: Sündôhee
Yama sën dëh sündô, nama sën dih sündô-hei !
Yara sën dëh sündô, n/aëmô sën dih sündô-hei !
Yama sën dëh sündô-hei, yama sën dëh sündô-hei, yama sën dëh sündô-hei !
S/aën, dih s/aën, dëh s/aën, dih s/aën, dëh s/aën !

Ïtüki doh dessilëh sündô-weïè, ïtüki doh dessilëh sündô-weïè !

Dôr ütsün t/aëndeerî, doẁëtsën ôẁërii
Hôliè tsün tohr ünii, y/aëv-halé seï dih somb' eliün döh ẁi !
Y/aëmann sën séssïh lëndîh, y/eäv ilëndîh lëh Tnâa
Rëndëh yëndëh weïè

Râh maam a yaya deh sé dëndeh, roï b/aëmbé lëndeh
Sham assa reïé lëndoh soẁerï, gö y/aëm ëhri m'êmbii dotz faah rôwé
Üzansa rën-deïé yündo weïè

(Küul-Kôd !)
Y/aëm /aëm sënseh y/aëm djamï gôr ünẁï dékën sëndih y/aëm...
(Gôr ëmë lëleh deh lé dëndeh, maï/aën sopp s/aëm s/aën sëndeh maahn gëfaa)
… -Tîtük deh s/aën, tïtük deh s/aën oweïè !

(Sheï s/aën sö !)
K/aëhm b/aëmboh, shamè lëh leïohn s/aën sö !
(Mm üngô leh leh - kîh mataa la tréntrén s/aën sö!)
Üo üo üo yalé loï üns/aën sö !
(rën deh yüno rëndô, Küud-Kôl!)
Eïee sandoh bëm- pêïé d/aëndô, d/aëndô
(Dëss dën toïaah ! Ouh-ouh-eh- whou!)

Ïemeh nêm/aën s/aën sên sün dêhï szö tensz h/aën soẁeloï, rëho -rê- rëhisöszo
(Ïmehn b/aën nonoï ëssehn!)
Ïemeh nêm/aën s/aën sên sündô loï/aën soẁeloï -s/aën, s/aën üwé !
(m/aëm baïtsz/aën meï-meï-meï ôhm!)
Ïtüki doh dessilëh sündô-weïè !
(Küul-Kôd ! Ï/aëm ensseh loïoïoïo ïenseh ïoss/aëv)

(ouh ouh, ouh ouh ! Ouh ouh.. youhouh youhouh)

Taan'do wï, deh zantoh wï, s/aënd ëriih deh zuün zuün zuün
Taan'do wï, deh zantoh wï, s/aënd ëriih deh zuün zuün zuün
Taan'do wï, deh zantoh wï, s/aënd ëriih deh zuün zuün zuün
Taan'do wï, deh zantoh wï, s/aënd ëriih deh zuün zuün zuün
Taan'do wï, deh Sündoh rëndô s/aën !

Aaaah.

Eïnoh dëliô sösö, s/aën serii sü-yoh

Teïh gônè séïdoh, dündoh yümo, ïudënkèn sündoh-ïmô
Seï ïugono s/aënss eêloy dih soweloï, ïmah sën seïdoh
Ïtüki doh dessilëh sündô-weïè !
Tîtük deh s/aën dissük tëh s/aën uweïè !

Woh ! Ïtsek deh s/aëmôm s/aënssïhn teïdô, maïh sündoh !
Nemneïnemonnéohmnéïmo, sün sérî ünd owiih...